30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1029 قانون مدنی

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و زن او میتواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق میدهد.

error: