30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1024 قانون مدنی

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این

قانون نخواهد بود.

error: