30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1019 قانون مدنی

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند.

error: