30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1018 قانون مدنی

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

error: