30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1015 قانون مدنی

وظایف و مسئولیت های امینی که بموجب مواد قبل معین می گردد ، همان است که برای قیم مقرر است.

error: