30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1014 قانون مدنی

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.

error: