30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1013 قانون مدنی

محکمه میتوانند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

error: