30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1011 قانون مدنی

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.

error: