30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1008 قانون مدنی

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

error: