30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1007 قانون مدنی

اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.

error: