30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1006 قانون مدنی

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست.

error: