30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1004 قانون مدنی

تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.

error: