30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1003 قانون مدنی

هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

error: