30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1000 قانون مدنی

سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

error: