30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 10 قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

error: