30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 99 قانون مجازات اسلامی

نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(10) این قانون است.

error: