30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 98 قانون مجازات اسلامی

عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

error: