30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 97 قانون مجازات اسلامی

عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.

error: