30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 96 قانون مجازات اسلامی

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

error: