30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 95 قانون مجازات اسلامی

محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

error: