30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 94 قانون مجازات اسلامی

دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

error: