30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 93 قانون مجازات اسلامی

دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

error: