30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 92 قانون مجازات اسلامی

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند.

error: