30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 80 قانون مجازات اسلامی

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

error: