30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 79 قانون مجازات اسلامی

تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، بهموجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه میشود و با تأیید رئیس قوه قضائیه بهتصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازمالاجراء میشود.

error: