30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 78 قانون مجازات اسلامی

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

error: