30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 75 قانون مجازات اسلامی

همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه میتواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

error: