30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 74 قانون مجازات اسلامی

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمیشود.

error: