30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 73 قانون مجازات اسلامی

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

error: