30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 727 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخصی بهطور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوهبر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سیو یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.

error: