30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 726 قانون مجازات اسلامی

دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت میشود.

error: