30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 725 قانون مجازات اسلامی

دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده میشود.

error: