30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 724 قانون مجازات اسلامی

قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

error: