30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 723 قانون مجازات اسلامی

هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یکدهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت میگردد.

error: