30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 72 قانون مجازات اسلامی

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

error: