30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 719 قانون مجازات اسلامی

هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

error: