30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 717 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوهبر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت میشود.

error: