30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 716 قانون مجازات اسلامی

دیه سقط جنین بهترتیب ذیل است:
الف- نطفهای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین بهصورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین بهصورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین بهصورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یکدهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم دیه کامل

error: