30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 715 قانون مجازات اسلامی

صدمهای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوهبر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود.

error: