30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 71 قانون مجازات اسلامی

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

error: