30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 708 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز بهوجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

error: