30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 706 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

error: