30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 705 قانون مجازات اسلامی

جنایتیکه موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیهکامل دارد.

error: