30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 704 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

error: