30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 703 قانون مجازات اسلامی

درصورتی که جنایت، علاوهبر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت میشود.

error: