30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 702 قانون مجازات اسلامی

از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

error: