30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 701 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

error: