30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 700 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که باعث شود مجنیٌعلیه حرفی را بهجای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه بهجای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

error: