30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 70 قانون مجازات اسلامی

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

error: