30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 699 قانون مجازات اسلامی

جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

error: